FAKTA O R35 (D35) U LITOMYŠLE

Stavby dálnic budí nejrůznější emoce, každý motorista by jich chtěl co nejvíc, ovšem pokud nepovedou hned za jeho domem. A to je bohužel to, oč jde až příliš často – o osobní zájmy. Veřejnost nebývá vždy o všem informována a jen málokdo je ochoten věnovat svůj čas shánění potřebných informací. Řada lidí by dálnici nechtěla vůbec. V Kornicích tomu není jinak, ale zdejší obyvatelé si uvědomují nutnost obětovat něco ve veřejném zájmu a neprotestují proti stavbě rychlostní komunikace R35, která povede kolem této obce v každém případě. Zásadní ale je, aby byla zátěž rozložena rovnoměrně a neležela na jedné skupině lidí (v současnosti na Litomyšlanech žijících u průtahu městem, v budoucnosti možná na Korničácích). Stejně důležité je, aby se nová stavba provedla co nejšetrněji k životnímu prostředí.

V tisku se objevuje řada zpráv o tom, jak osobní zájmy soukromého zemědělce z Bohuňovic zpozdily schvalování trasy rychlostní komunikace R35. Skutečnost může být jiná. Pravdu asi nebude možné nikdy objektivně zjistit. Pan Vaňous se snaží bránit svoji půdu, své živobytí, a stejně postupují majitelé zemědělského družstva na kraji Litomyšle, které ale spoluvlastní vlivní politici. (www.lidovky.cz)

Většina obyvatel Litomyšle se spokojí s tvrzením zástupců města, že se snaží oddálit trasu od Litomyšle, aby byl zajištěn další rozvoj města, a už se nezajímají kudy přesně by ta „nežádoucí“ trasa vedla. R35 by v každém případě vedla dál od města než třeba u Vysokého Mýta, kde ale nikdo nemohl využívat zastoupení dvou občanů města v krajské radě, a tak tu nevymýšleli sporná opatření. Skutečným viníkem zdržování schvalování není jeden zemědělec, ale bývalá litomyšlská městská rada.

Zástupci města mluví o zájmech obyvatel, až občanská aktivita ukázala, že se mohou mýlit. Tvrdili např., že oddálení je hlavně v zájmu Kornic, které by byly jinak odříznuty od města (Lilie). Nikdo z nich se ale nepokusil zjistit názor obyvatel Kornic, jen jej stanovili podle sebe. Anketa uspořádaná mezi Korničáky však mluví jasně. Většina je pro vedení trasy u Litomyšle (pro R35 u Litomyšle se vyslovilo 86 lidí, u Končin jen 9, dalších 21 si myslí, že obě varianty jsou stejně špatné). Tvrzení o „odříznutí“ jsou zcela mylná – všechny komunikační trasy by byly samozřejmě zachovány, dálnice u Litomyšle by pouze zamezila srůstu Kornic s Litomyšlí, který pokud by se vůbec uskutečnil (Litomyšl by musela výrazně předčít zbytek republiky, aby tu počet obyvatel neklesal), by měl nejspíš stejnou podobu jako srůst Litomyšle s Nedošínem (Vertex, Oseva/Lamitek), jak napovídá již stavba hal, které nikdy nebyly zaneseny v územních plánech, přesto nic nebránilo jejich postavení. Je tak nepochopitelné, že si lidé přejí být raději odříznuti od města než od přírody?

Kudy tedy vede ta „zavrženíhodná“ trasa R35? Kopíruje stávající silnici I/35, před Litomyšlí se odklání, vede pod halami u Kornic, nad židovským hřbitovem a za vodojemem na Zahájí (z pohledu od Litomyšle). R35 by se tak dotkla jen obyvatel Nedošína a několika domů na konci Lánů, ostatní by byly vzdáleny minimálně 500 metrů vzdušnou čarou (zvýšený hluk se předpokládá do 300 metrů). To samé platí i o pozemcích určených územním plánem pro budoucí výstavbu (mezi stávající zástavbou na Lánech a rasovnou). Přesunutím se tak ulehčí jen Nedošínu a Tržku a přitíží se Bohuňovicím a Němčicím. Obyvatelé Zaháje by žili od dálnice dost daleko, ale určitě neradi by přišli o možnost procházek v okolí rasovny. Snad o ni nepřijdou, i když je pod rasovnou plánována výstavba rodinných domů, území nad ní podle současných přestavitelů města zůstane nedotčeno. Nebezpečí, že by tudy někdy v budoucnu vedl obchvat Litomyšle je zatím nereálné, ale záleží, jak se povede vyřešit problém s nákladní dopravou u zámku, pokud se nebude stavět křižovatka Litomyšl-sever.

Plýtvání nejkvalitnější zemědělskou půdou (první třída ochrany) dnes málokoho zajímá – klidně se po ní povede dálnice delší, než je potřeba, a k tomu možná ještě nevyužívaný přivaděč (viz dále). Potíže s obděláváním polí přeťatých samotnou R35 a přivaděčem k tomu se týkají jen zanedbatelného počtu voličů, takže je nikdo neřeší.

Negativní vliv na přírodu již zajímá víc lidí. Posunutí R35 ulehčí Nedošínskému háji, přitíží Končinám (jsou stejně jako Nedošínský háj vedeny jako Územní systém ekologické stability), Kolouška u Němčic se asi Zvláště chráněním územím již nestane. Politici zatím neberou v úvahu názor ekologů z hnutí Děti země, kteří na základě prostudování studie EIA podporují R35 u Litomyšle a ne u Končin (tomcat.cenia.cz; www.detizeme.cz; obcan.ecn.cz). Další názory (třeba myslivců, starajících se o zvěř) jsou opomíjeny také.

Jestli se proti vedení R35 u Litomyšle najde pár opozičních hlasů i v Kornicích, v jiné otázce jsou Korničáci zcela jednotní. V územních plánech Pardubického kraje byla až do výroku Nejvyššího správního soudu zanesena nejen trasa R35 u Končin, ale i přivaděč od křižovatky u Podrybníku (Němčic) vedený v těsné blízkosti Kornic směrem k Nedošínu (www.pardubickykraj.cz [1]; www.pardubickykraj.cz [2]). Tuto kombinaci odmítli v petici jednomyslně všichni obyvatelé obce starší 15 let, které se podařilo zastihnou doma. Kornice by byly obklopeny novými silnicemi ze tří čtvrtin, což by znamenalo praktický konec dalšího rozvoje. Kornice by se staly asi nejpostiženější obcí po celé délce R35. Litomyšlská rada sice přijala rozhodnutí, ve kterém s přivaděčem nesouhlasí, ale jako kompromis, pokud by neprošla varianta bez přivaděče, prosazovala vybudování křižovatky mezi Kornicemi a Sedlištěmi a vedení přivaděče mezi těmito obcemi, což je stejně špatné jako přivaděč u Podrybníku. Město se soustředilo především na oddálení trasy R35, které není ani zdaleka tak důležité, protože jen přenáší zátěž z jedné části obyvatel (Nedošín, Tržek) na jiné (Bohuňovice, Podrybník). Zabránění vyložené diskriminace Korničáků nikoho příliš nepálilo, dokud se sami neozvali.

Vítězství zdravého rozumu bohužel v naší zemi nebývá obvyklé, proto je potřeba připravit se na nejhorší. Kdyby nakonec byla schválena R35 v oddálené podobě (u Končin), je naprosto nezbytné zabránit schválení přivaděče vedeného od Němčic (Podrybníka) k Nedošínu nebo od křižovatky mezi Kornicemi a Sedlištěmi. K variantě s přivaděčem od Podrybníka bylo již ostatně ve studii Ateliéru T-Plán z prosince 2008 vypracovaném pro město Litomyšl (Územně analytické podklady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl - www.litomysl.cz) poznamenáno, že by měla pro svoji „excentrickou“ polohu „sníženou účinnost pro přímé přepravní vztahy Litomyšl – Česká Třebová – Ústí n.O.“ a „převažující objemy zdrojové a cílové dopravy v těchto relacích pravděpodobně zůstanou na stávajících silnicích II/358 a II/360“. Přeloženo do lidské řeči to znamená, že by tudy jezdil jen málokdo – auta na Hradec Králové nebo Olomouc by se napojila rovnou na R35, místní by jezdili kratšími okreskami a přivaděč by možná využívala část lidí mířících z Ústí do Poličky apod. – dokud by nezjistili, že existuje zkratka přes město. Potřebujeme další zbytečnou silnici? Možná ano – vždyť máme jen dvojnásobnou hustotu silnic oproti průměru EU... Nebo můžeme využít stávající silnice, neutrácet za nové, delší a dražší a můžeme se postavit rizikům nevratných zásahů do krajiny. Zvýšení dopravy v Litomyšli nehrozí v žádném případě, protože část té stávající se napojí na dálnici již před městem, takže provoz výrazně poklesne.

Přivaděč v navrhované podobě tak má význam jen pro odklonění dopravy v případě, že by se stala nehoda na R35 v úseku mezi Řídkým a křižovatkou Litomyšl-sever. Je otázkou, zda-li je kvůli nebezpečí občasné nehody na 6 km dlouhém úseku potřeba stavět 2 km nové silnice. Výjimečné svedení dopravy na průtah městem je snesitelné ve srovnání s trvalým zásahem do krajiny.

Podle již zmiňované studie ateliéru T-plán jsou po samotné Litomyšli nejlepšími obcemi pro život na Litomyšlsku Benátky a Sedliště. Kornice v žebříčku nefigurují, protože nejsou samostatné. Mají však řadu společných rysů se sousedními Sedlišti, které jsou na vrcholu, sice odtud možná po dobudování R35 spadnou, přesto se počítá s jejich dalším rozvojem. O Kornicích se to říci nedá. Tady může být někdy blízkost města spíše na škodu než k užitku. Obyvatelé obce považují za nutné hájit své zájmy sami, protože Město Litomyšl často nedokáže dostatečně posoudit místní problémy.
Dodatek za rok 2010

Na podzim 2010 byla dokončena studie firmy Optima Vymezení koridorů pro umístění stavby rychlostní silnice R 35 u Litomyšle (ke stažení zde). Optima nedoporučuje stavět přivaděč a jako nejlepší koridor pro samotnou R35 navrhuje trasování mezi Kornicemi a Litomyšlí (viz obrázky).
Dodatek za rok 2012

Na podzim 2012 byla po dlouhých průtazích schválena studie zkoumající dopady na životní prostředí (EIA, ke stažení >>zde<<). Její závěry jsou v přímém rozporu se studií firmy Optima, námitky oponentů byly často vypořádány pochybným způsobem. Politicky již nebylo únosné schvalovací proces dál protahovat, proto byla prosazena "městská" varianta.


Dodatek za rok 2017

V roce 2017, téměř po pěti letech "intenzivní práce", pokročilo ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) do další fáze schvalování podoby D35 - k územnímu řízení. Připravené materiály jsou vyloženě odbyté, neúplné a nedůvěryhodné. Plány zcela nutně vyvolaly vlnu dalšího odporu. Nejintenzivněji se D35 věnuje obec Strakov a spolek Pro Litomyšl.

Občané Kornic poněkud zaspali, když se spolehli, že jejich zájmy obhájí Město Litomyšl. To se postavilo proti parkovišti pro kamiony a proti křižovatce a přivaděči na Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou, které měly vzniknout v katastru Kornic. Město Litomyšl se angažovalo v otázkách nesporných, jako je přivaděč, který ani Ústí ani Třebová nechtějí, nebo parkoviště, které nemá bez přivaděče a křižovatky valný smysl. V otázkách, které vyžadují angažovanost větší, se již do ničeho nepouští. Jak přivaděč, tak parkoviště jsou přitom stále v plánech předkládaných ŘSD - jen se přesunuly do "druhé fáze" nebo do "územní rezervy". Nikdo nezaručil, že se nic z toho stavět nebude, D35 bude budována tak, aby byla "druhá fáze" možná.

Požadavek na vypracování variant vedení D35 kolem Kornic Litomyšl nepodpořila. Občané Kornic se spolehli na usnesení zastupitelstva města, které v dubnu vypracování variant požadovalo "v okolí Litomyšle". Později se ústy starosty Kašpara Litomyšl vyjádřila, že tím Kornice myšleny nebyly. Kornice jsou součástí města Litomyšle jen, když se to Litomyšli hodí - jako při schvalování oddálení trasy za Kornice, protože by došlo k "oddělení městské části Kornice". Varianta byla vypracována jen pro úsek kolem Vlkova a Strakova, ale ani tady ji Litomyšl nepodpořila.

Litomyšl je evidentně zavázána ŘSD tím, že jí povolilo posunutí trasy za Kornice, a nechce "dělat další problémy". Místo aby byl problém dopravy v Litomyšli jednou pro vždy vyřešen, tak je opět jen posouván - v 80. letech byl posunut z náměstí na průtah, teď je plánován další přesun zátěže na obyvatele okolních obcí. Skutečné řešení litomyšlské politiky s výjimkou opozice (TOP09 a KSČM) nezajímá. Kornice nikdy nezastávaly postoj "kolem nás žádná dálnice nepovede". Jen se snažily, aby byla vedena ohleduplně.

Kornicím opět nezbývá, než se bránit samostatně - současný návrh dálnice počítá s dvoukilometrovým náspem kolem celých Kornic, který bude v nejvyšších místech vysoký až 11 metrů. Navíc došlo k posunu trasy (v rámci koridoru) směrem k obci kvůli křížení D35 s vedením vysokého napětí. Zástupci Kornic na to upozorňovali již na začátku (EIA), ale ze všech stran slyšeli jen, že to nepředstavuje žádný problém - trasa se prý nakonec posune co nejdál od obce...
Dodatek za rok 2018

ŘSD se v roce 2018 zaleklo odhodlání spolku Živé Kornice a po dvou letech tvrzení, že projektované plány jsou v pořádku, ustoupilo. Ale jen částečně. Byl vytvořen nový úsek z konců starých úseků, které se u Kornic potkávaly. Trasa však byla vrácena jen do středu koridoru, nikoli posunuta v rámci vymezeného koridoru až k lesu, jak dlouhodobě požadují občané Kornic. Nejistá je i niveleta trasy nebo osud biokoridoru Nedošínský háj - Končiny. ŘSD nadále hájí nepřesné hlukové studie...

Nové vedení města Litomyšle (Generace 89) se nehodlá v problematice výrazněji angažovat, protože je vázáno staronovými koaličními partnery (ODS, KDU-ČSL, Nestraníci). Přitom je kornický úsek projektován od začátku a zastupitelstvo města o něm bude muset znovu hlasovat.

Spolek Živé Kornice se blíže seznámil s plány na přechod D35 přes ochranné pásmo vodního zdroje Pekla a rozhodl se ho chránit. Jedná se o celostátně unikátní vodní zdroj, který je většinou nevyužíván, ale má vydatnost velké přehrady. Podle dlouhodobých plánů se tu počítá s napojením Pardubic, případně Hradce Králové. Doposud zde platila stavební uzávěra, která znemožňovala postavit např. novou garáž. Nyní má ochranným pásmem v délce jeden kilometr procházet D35 - na dvou mostech na poliřích a mezi nimi na mohutném náspu. ŘSD přitom stále odkládá provedení podrobného hydrogeologického průzkumu.Dodatek za rok 2019

O velký rozruch se postarala Česká Třebová. Nové vedení města požadovalo vybudování přivaděče k dálnici, i když bylo dříve dohodnuto jeho vypuštění. Třebovou v tom podpořila i Litomyšl, což vedlo k dalším konfliktům s Kornicemi.

V novém "kornickém" úseku se řešil hlavně hluk - spolku se podařilo vynutit si jednu protihlukovou stěnu, ale stále nebyl spokojen, protože trasa nebyla dobře naplánována směrově ani výškově.

Před Vánoci 2019 se vyznamenal stavební úřad v Litomyšli, když vydal územní rozhodnutí k oběma původním úsekům D35 (Džbánov-Litomyšl a Litomyšl-Janov) pár dní před svátky, aby maximální možnou měrou omezil práva účastníků řízení. Spolek Živé Kornice však obě odvolání vypracovat stihl.Dodatek za roky 2020-2021

V roce 2020 si ŘSD uvědomilo, že odpůrce z Litomyšlska tak snadno nepřeválcuje a od února zahájil generální ředitel Mátl jednání. Zároveň ale probíhalo schvalování starých plánů - což byla nátlaková taktika ŘSD, jež se snažilo vyjednat pro sebe co nejpříznivější podmínky. Rozhodnutí o odvoláních kritiků ve dvou starých úsecích stavby ale nebyly úřady schopné vydat ani po roce a čtvrt. V novém "kornickém" úseku došlo k vydání územního rozhodnutí v prosinci 2020 - spolek se proti němu odvolal a ukázal ŘSD, že se tlačit nedá. Až poté ŘSD přistoupilo na dohodu, která byla podepsána v březnu 2021.

Spolek Živé Kornice podepsal Memorandum o D35 s Ředitelstvím silnic a dálnic. Text je >zde< a plány >zde<.

Závazky ŘSD:
1) sníží násep u kaštanu až o 1,7 metru, zkrátí ho a vybuduje tu protihlukovou stěnu
2) prohloubí zářez u Končin průměrně o 2 metry
3) prohloubí zářez dálnice v místě křížení se silnicí do Končin o 2,5 metru, což umožní výrazně snížit násep, po kterém tato silnice přes dálnici povede
4) sníží násep u vrbiček až o 3 metry, zkrátí ho a vybuduje tu protihlukovou stěnu
5) zvedne zářez u Němčic nad hladinu spodní vody
6) provede pozemkové úpravy (scelení rozpůlených pozemků)
7) rozšíří pasportizaci studní
8) navrhne vedení biokoridoru Nedošínský háj-Husilna-Končiny kolem vrbiček jak bylo v EIA; parametry mostu u vrbiček by měly vyhovovat i srnám; příčnice bude osázena řadou stromů
9) napojí příčnici na polní cestu kolem dálnice, aby byly přístupné všechny pozemky
10) nebude v celém úseku navrhovat žádnou odpočívku pro kamiony
11) bude všem poskytovat v předstihu kompletní podklady

Spolek se zavázal stáhnout odvolání v džbánovském úseku, což udělal výměnou za ústupky pro Bohuňovice (protihluková stěna, větší osázení křižovatky Řídký, výslovná záruka za nepoškození vodního zdroje Bohuňovice). Územní řízení v kornickém a janovském úseku zrušilo ŘSD, spojilo je dohromady a začalo tu pracovat na nových plánech podle uzavřené dohody.

-pch-

FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

Kornické Klementinum - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist