POSLEDNÍ VERZE STANOV SPOLKU ŽIVÉ KORNICE

První stanovy Občanského sdružení Domašice schválilo Ministerstvo vnitra ČR – sdružení vzniklo následnou registrací 25. 2. 2010 (přiděleno IČO 22815082). Další verze stanov, která zahrnovala i změnu názvu na Živé Kornice, z. s. (z. s. je zkratka pro zapsaný spolek), byla schválena na schůzi 3. 7. 2017. Změny následně potvrdil Krajský soud v Hradci Králové. Poslední drobná změna byla schválena na schůzi 13. 6. 2018.
Stanovy jsou co nejobecnější, aby spolek mohl pružně reagovat na nové problémy, které se mohou objevit v budoucnu. Změnu stanov může provést členská schůze.


S T A N O V Y
spolku Živé Kornice

se sídlem v KornicíchČlánek I.

Název a sídlo spolku

1. Spolek Živé Kornice (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Původní název spolku při založení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů zněl Občanské sdružení Domašice (IČO 22815082).
3. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.
4. Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Spolek jako celek je místně příslušným pro území celé České republiky.
5. Název spolku zní
Živé Kornice, z. s.

6. Sídlem spolku jsou
Kornice čp. 10, pošta Litomyšl 570 01

7. Spolek je samostatnou právnickou osobou.

Článek II.

Účel spolku

1. Základním účelem spolku je ochrana přírody a krajiny.
2. Dalšími cíli spolku jsou ochrana životního prostředí a ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
3. Hlavní formou dosahování cílů spolku je výkon obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
     a. přispívání k ochraně životního prostředí v Kornicích, části města Litomyšl, a jejich okolí
     b. podpora a prosazování ekologicky šetrného hospodaření právnických a fyzických osob, směřujícího k trvale udržitelnému způsobu života regionu
     c. účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých může být dotčena kvalita života v obci
     d. podpora širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se životních podmínek
     e. propagace a prosazování principů občanské společnosti
     f. pořádání seminářů, přednášek a jiných společenských akcí
     g. organizování kampaní a petičních aktivit
     h. vydávání letáčků, publikací
     i. spolupráce s jinými organizacemi se stejnými či obdobnými cíli a činností
     j. spolek se zabývá problematikou spojenou s plánováním, výstavbou a provozem dálnice D35 v úseku Ostrov – Staré Město

Článek III.

Vznik členství

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let.
2. Zakládajícími členy spolku jsou všichni členové přípravného výboru Občanského sdružení Domašice.
3. V ostatních případech za trvání spolku vzniká členství po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a těchto stanov přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky. O přijetí rozhoduje členská schůze spolku.
4. Písemná přihláška o přijetí za člena obsahuje jméno a příjmení žadatele a trvalé bydliště. Přihláška dále obsahuje výslovné prohlášení žadatele, že jsou mu známy stanovy spolku, včetně podmínek členství, a že s nimi souhlasí. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána žadatelem.

Článek IV.

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká:
     a. písemnou dohodou
     b. vystoupením
     c. vyloučením
     d. úmrtím člena
     e. zánikem spolku bez právního nástupce
2. Vystoupením zaniká členství doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku nebo osobním prohlášením na členské schůzi. Vystoupit lze z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odhláška může být odvolána jen písemně a se souhlasem předsedy spolku.
3. Člen může být vyloučen v těchto případech:
     a. jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti stanovené zákonem nebo stanovami, popř. usnesením orgánů spolku
     b. byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti spolku nebo jeho členovi
     c. porušil-li člen vůči spolku pravidla slušnosti, zejména zneužil-li jeho jméno, popř. jednal tak, že poškodil společenské nebo jiné oprávněné zájmy spolku
     d. neuhradí-li ani po písemné výzvě svůj členský příspěvek
     e. nezúčastní-li se tři roky žádné členské schůze spolku
4. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze spolku, která může rozhodnout pouze do 3 měsíců ode dne, kdy zjistila důvod k vyloučení, nejpozději však do tří let ode dne, kdy tento důvod vznikl. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení, předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta 3 měsíců běžet dnem, kdy se spolek dozvěděl o výsledku tohoto šetření.

Článek V.

Práva a povinnosti člena

1. Člen má tato základní práva
     a. volit orgány spolku stanovené stanovami a být do těchto orgánů volen
     b. podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku přímo nebo prostřednictvím volených orgánů
     c. předkládat návrhy na zlepšení činnosti spolku, vznášet připomínky a dotazy na orgány spolku a být o jejich vyřízení informován
     d. podílet se na výhodách, které spolek poskytuje svým členům
2. Člen má tyto základní povinnosti
     a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
     b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
     c. účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce
     d. složit členský příspěvek pokud tak rozhodne členská schůze
     e. propagovat dobré jméno spolku a vždy dbát na jeho dobrou pověst
     f. osobně se podílet na činnosti spolku v rozsahu a způsobem stanoveným členskou schůzí
     g. pečovat o majetek spolku tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, znehodnocení nebo zneužití
3. Členská schůze může rozšířit práva a povinnosti členů podle potřeb spolku. Rozšíření však nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Článek VI.

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem získaným z členských příspěvků, jsou-li členskou schůzí stanoveny, z dobrovolných příspěvků a darů členů a ostatních sympatizujících osob a z dalších zdrojů v souladu s platnými právními předpisy.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto stanovách.
3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
4. Předseda spolku zajistí vypracování výroční zprávy o hospodaření spolku, která obsahuje přehled činnosti spolku v uplynulém roce a předpoklady jeho další činnosti. Výroční zprávu předkládá předseda k projednání členské schůzi.

Článek VII.

Odpovědnost za závazky

1. Za porušení svých závazků odpovídá spolek celým svým majetkem.
2. Členové spolku neručí za závazky spolku.

Článek VIII.

Orgány spolku

Spolek má tyto orgány:
1. Členská schůze
2. Předseda
3. Místopředseda
4. Výbor

Článek IX.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
3. Schůzi svolává předseda spolku osobním, nebo písemným pozváním a to nejpozději týden před termínem konání.
4. Schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů spolku.
5. Do působnosti členské schůze náleží
     a. měnit stanovy
     b. volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a členy výboru
     c. rozhodovat o vyloučení člena
     d. rozhodovat o výši a způsobu splacení ročního členského příspěvku
     e. rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti spolku
     f. rozhodovat o zrušení spolku
     g. rozhodovat v dalších otázkách stanovených obecně platným právním předpisem nebo těmito stanovami, jakož i v dalších případech, které si k rozhodnutí vyhradí.
6. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
7. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Člen může zmocnit jiného člena spolku, aby jej na členské schůzi zastupoval. Toto zmocnění musí být provedeno písemnou formou.
8. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze a podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům jednání. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

Článek X.

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Předsedu spolku volí členská schůze.
3. Předseda jedná jménem spolku navenek. Předseda organizuje a řídí jednání výboru spolku a organizuje a řídí běžnou činnost spolku. Může udělit plnou moc k zastupování další osobě.
4. Předseda rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny těmito stanovami jinému orgánu spolku.

Článek XI.

Místopředseda

1. Místopředsedu volí členská schůze.
2. Místopředseda zastupuje předsedu, jedná jménem spolku a pomáhá organizovat běžnou činnost spolku. Může udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Článek XII.

Výbor spolku

1. Výbor je nejméně tříčlenný. Členy výboru jsou předseda, místopředseda a členové výboru.
2. Členy výboru volí členská schůze.
3. Výbor spolku je poradním orgánem předsedy spolku. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

Článek XIII.

Společná ustanovení a členství v orgánech spolku

1. Do orgánu spolku mohou být voleni jen členové spolku starší l8ti let.
2. Pro platnost usnesení členské schůze a výboru spolku se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost více než poloviny všech členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.
3. Není-li členská schůze schopna se řádně usnášet, svolá předseda spolku náhradní schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
4. Funkční období členů orgánů spolku je tříleté.
5. Člen spolku, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 3 měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

Článek XIV.

Podepisování za spolek

Podepisování za spolek se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis předseda spolku a v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti (např. nemoc apod.) místopředseda.

Článek XV.

Zánik spolku

1. Rozhodnout o zániku spolku může pouze členská schůze, a to nadpoloviční většinou všech členů spolku.
2. Spolek může být také zrušen na základě jiných skutečností stanovených platnými právními předpisy.
3. Zaniká-li spolek s právním nástupcem, přechází na tohoto právního nástupce pohledávky a závazky spolku a veškerý jeho hmotný a nehmotný majetek.
4. Je-li rozhodnuto o zániku spolku bez právního nástupce, předseda zajistí vypořádání veškerých pohledávek a závazků spolku. O způsobu, jak bude naloženo s majetkem spolku, který zůstane po vypořádání pohledávek a závazků, rozhodne závěrečná členská schůze, kterou je předseda povinen svolat bez zbytečného odkladu poté, kdy bude ukončeno vypořádání pohledávek a závazků, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zrušení spolku.

Článek XVI.

Ustanovení závěrečná

Tyto stanovy spolku byly schváleny na členské schůzi konané dne 13. 6. 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.

V Kornicích dne 13. 6. 2018
Mgr. Petr Chaloupka
Předseda spolku
FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

Kornické Klementinum - ZDE.

© 2010-2018 Kornice
TOPlist