NÁVRH STANOV ODESLANÝ KE SCHVÁLENÍ NA MINISTERSTVO VNITRA

Stanovy schválilo Ministerstvo vnitra ČR – sdružení vzniklo následnou registrací 25.2.2010 (přiděleno IČO 22815082). Stanovy byly schváleny ustavující schůzí 24.3.2010. Jsou co nejobecnější, aby sdružení mohlo pružně reagovat na nové problémy, které se mohou objevit v budoucnu. Je lepší uvést širší pole působnosti, než bude ve skutečnosti využito, než aby se musely stanovy měnit a znovu posílat ke schválení ministerstvu vnitra. Změny je ale samozřejmě možné provést na základě rozhodnutí členské schůze.


S T A N O V Y
Občanského sdružení Domašice

se sídlem v Kornicích

Článek I.

Název a sídlo sdružení

1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků. Je dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu osob, které se dohodly podle dále uvedených pravidel na společné činnosti směřující k uspokojování společenských a dalších zájmů a potřeb svých členů. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
2. Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu ust. § 70 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny místně příslušným pro území celé České republiky.
3. Název sdružení zní

Občanské sdružení Domašice

4. Sídlem sdružení jsou

Kornice čp. 48, pošta Litomyšl 570 01

5. Sdružení je samostatnou právnickou osobou.

Článek II.

Cíle činnosti sdružení

1. Základním cílem sdružení je zejména ochrana přírody a krajiny.
2. Dalšími cíli sdružení jsou ochrana životního prostředí a ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
3. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je výkon obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
        a. přispívání k ochraně životního prostředí v Kornicích, části města Litomyšl, a jejich okolí
        b. podpora a prosazování ekologicky šetrného hospodaření právnických a fyzických osob, směřujícího k trvale udržitelnému způsobu života regionu
        c. účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých může být dotčena kvalita života v obci
        d. podpora širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se životních podmínek
        e. propagace a prosazování principů občanské společnosti
        f. pořádání seminářů, přednášek a jiných společenských akcí
        g. organizování kampaní a petičních aktivit
        h. vydávání letáčků, publikací
        i. spolupráce s jinými organizacemi se stejnými či obdobnými cíly a činností

Článek III.

Vznik členství

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let.
2. Zakládajícími členy sdružení jsou všichni členové přípravného výboru sdružení
3. V ostatních případech za trvání sdružení vzniká členství po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a těchto stanov přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky. O přijetí rozhoduje členská schůze sdružení.
4. Písemná přihláška o přijetí za člena obsahuje jméno a příjmení žadatele a trvalé bydliště. Přihláška dále obsahuje výslovné prohlášení žadatele, že jsou mu známy stanovy sdružení, včetně podmínek členství, a že s nimi souhlasí. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána žadatelem.

Článek IV.

Zánik členství

1. Členství v sdružení zaniká:
        a. písemnou dohodou
        b. vystoupením
        c. vyloučením
        d. úmrtím člena
        e. zánikem sdružení bez právního nástupce
2. Vystoupením zaniká členství doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi sdružení nebo osobním prohlášením na členské schůzi. Vystoupit lze z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odhláška může být odvolána jen písemně a se souhlasem předsedy sdružení.
3. Člen může být vyloučen v těchto případech:
        a. jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti stanovené zákonem nebo stanovami, popř. usnesením orgánů sdružení
        b. byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti sdružení nebo jeho členovi
        c. porušil-li člen vůči sdružení pravidla slušnosti, zejména zneužil-li jeho jméno, popř. jednal tak, že poškodil společenské nebo jiné oprávněné zájmy sdružení.
        d. neuhradí-li ani po písemné výzvě svůj členský příspěvek.
4. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze sdružení, která může rozhodnout pouze do 3 měsíců ode dne, kdy zjistila důvod k vyloučení, nejpozději však do tří let ode dne, kdy tento důvod vznikl. Je-li jednání člena , v němž lze spatřovat důvod k vyloučení, předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta 3 měsíců běžet dnem, kdy se sdružení dozvědělo o výsledku tohoto šetření.

Článek V.

Práva a povinnosti člena

1. Člen má tato základní práva
        a. volit orgány sdružení stanovené stanovami a být do těchto orgánů volen
        b. podílet se na řízení a kontrole činnosti sdružení přímo nebo prostřednictvím volených orgánů
        c. předkládat návrhy na zlepšení činnosti sdružení, vznášet připomínky a dotazy na orgány sdružení a být o jejich vyřízení informován
        d. podílet se na výhodách, které sdružení poskytuje svým členům
2. Člen má tyto základní povinnosti
        a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení
        b. aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
        c. účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce
        d. složit členský příspěvek pokud tak rozhodne členská schůze
        e. propagovat dobré jméno sdružení a vždy dbát na jeho dobrou pověst
        f. osobně se podílet na činnosti sdružení v rozsahu a způsobem stanoveným členskou schůzí
        g. pečovat o majetek sdružení tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, znehodnocení nebo zneužití
3. Členská schůze může rozšířit práva a povinnosti členů podle potřeb sdružení. Rozšíření však nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Článek VI.

Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s majetkem získaným z členských příspěvků, jsou - li členskou schůzí stanoveny, z dobrovolných příspěvků a darů členů a ostatních sympatizujících osob a z dalších zdrojů v souladu s platnými právními předpisy.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto stanovách.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
4. Předseda sdružení zajistí vypracování výroční zprávy o hospodaření sdružení, která obsahuje přehled činnosti sdružení v uplynulém roce a předpoklady jeho další činnosti. Výroční zprávu předkládá předseda k projednání členské schůzi.

Článek VII.

Odpovědnost za závazky

1. Za porušení svých závazku odpovídá sdružení celým svým majetkem.
2. Členové sdružení neručí za závazky sdružení.

Článek VIII.

Orgány sdružení

Sdružení má tyto orgány:
1. Členská schůze
2. Předseda
3. Místopředseda
4. Kontrolor
5. Výbor


Článek IX.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
3. Schůzi svolává předseda sdružení osobním, nebo písemným pozváním a to nejpozději týden před termínem konání.
4. Schůze musí být svolána, požádá-li o to kontrolor nebo písemně alespoň jedna třetina všech členů sdružení.
5. Do působnosti členské schůze náleží
        a. měnit stanovy
        b. volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, člena výboru a kontrolora
        c. rozhodovat o vyloučení člena
        d. rozhodovat o výši a způsobu splacení ročního členského příspěvku
        e. rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti sdružení
        f. rozhodovat o zrušení sdružení
        g. rozhodovat v dalších otázkách stanovených obecně platným právním předpisem nebo těmito stanovami, jakož i v dalších případech, které si k rozhodnutí vyhradí.
6. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Člen může zmocnit jiného člena sdružení, aby jej na členské schůzi zastupoval. Toto zmocnění musí být provedeno písemnou formou.
7. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze a podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům jednání. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

Článek X.

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem sdružení.
2. Předsedu sdružení volí členská schůze.
3. Předseda jedná jménem sdružení navenek. Předseda organizuje a řídí jednání výboru sdružení a organizuje a řídí běžnou činnost sdružení. Může udělit plnou moc k zastupování další osobě.
4. Předseda rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny těmito stanovami jinému orgánu sdružení.

Článek XI.

Místopředseda

1. Místopředsedu volí členská schůze.
2. Místopředseda zastupuje předsedu, jedná jménem sdružení a pomáhá organizovat běžnou činnost sdružení. Může udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Článek XII.

Kontrolor

1. Kontrolora volí členská schůze.
2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat veškerou činnost sdružení a projednává všechny stížnosti členů sdružení. Ze své činnosti je odpovědný pouze členské schůzi a je nezávislý na ostatních orgánech družstva.
3. Kontrolor je oprávněn vyžadovat od předsedy sdružení jakékoliv informace o hospodaření sdružení a předseda sdružení je povinen bez zbytečných odkladů oznámit kontrolorovi všechny skutečnosti, které mohou mít vážné důsledky pro hospodaření, či postavení sdružení a jeho členů. Vyjadřuje se k výroční zprávě o hospodaření.
4. Na zjištěné závady upozorňuje kontrolor předsedu sdružení a vyžaduje zjednání nápravy.

Článek XIII.

Výbor sdružení

1. Výbor je tříčlenný. Členy výboru jsou předseda, místopředseda a člen výboru.
2. Členy výboru volí členská schůze.
3. Výbor sdružení je poradním orgánem předsedy sdružení. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

Článek XIV.

Společná ustanovení a členství v orgánech sdružení

1. Do orgánu sdružení mohou být voleni jen členové sdružení starší l8ti let.
2. Pro platnost usnesení členské schůze a výboru sdružení se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.
3. Není-li členská schůze schopna se řádně usnášet, svolá předseda sdružení náhradní schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
4. Funkční období členů orgánů sdružení je dvouleté.
5. Funkce předsedy, místopředsedy a kontrolora jsou vzájemně neslučitelné.
6. Člen sdružení, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 3 měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

Článek XV.

Podepisování za sdružení

Podepisování za sdružení se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda sdružení a v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti (např. nemoc apod.) místopředseda.

Článek XVI.

Zánik sdružení

1. Rozhodnout o zániku sdružení může pouze členská schůze, a to nadpoloviční většinou všech členů sdružení.
2. Sdružení může být také zrušeno na základě jiných skutečností stanovených platnými právními předpisy.
3. Zaniká-li sdružení s právním nástupcem, přechází na tohoto právního nástupce pohledávky a závazky sdružení a veškerý jeho hmotný a nehmotný majetek.
4. Je-li rozhodnuto o zániku sdružení bez právního nástupce, předseda zajistí vypořádání veškerých pohledávek a závazků sdružení. O způsobu, jak bude naloženo s majetkem sdružení, který zůstane po vypořádání pohledávek a závazků, rozhodne závěrečná členská schůze, kterou je předseda povinen svolat bez zbytečného odkladu poté, kdy bude ukončeno vypořádání pohledávek a závazků, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zrušení sdružení.

Článek XVII.

Ustanovení závěrečná

Tyto stanovy sdružení byly schváleny na ustavující členské schůzi konané dne 24.3.2010.


V Kornicích dne 24.3.2010

Členové přípravného výboru:
Ing. Luboš Chaloupka
Josef Karlík
Mgr. Petr Chaloupka
FOTOGALERIE
VIDEOTÉKA


Počasí v Kornicích
Podrobná (norská i česká) předpověď počasí - ZDE.

© 2010-2016 Kornice
TOPlist